bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort istanbul escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan escort bayan escort izmit escort
Bugun...İyi Parti'nin Enerji Politikaları belli oldu
Tarih: 05-06-2018 08:27:08 Güncelleme: 05-06-2018 11:47:08 + -


Çevreyi kirleten ve tahrip eden enerji üretiminden vazgeçeceğiz. Sürdürülebilir temiz enerji üretim politikalarını uygulayacağız.

facebook-paylas
Tarih: 05-06-2018 08:27

İyi Parti'nin Enerji Politikaları belli oldu

ENERJİ ve MADENCİLİK

ENERJİ POLİTİKALARI

Enerji politikalarımızı AB enerji politikalarıyla uyumlu hale getireceğiz.

Enerji politikalarımızı AB enerji politikalarıyla uyumlu hale getireceğiz. Enerji politikalarını oluştururken yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik vereceğiz, arz çeşitliğini artıracağız, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için karşılıklı bağımlılık politikasını benimseyeceğiz.

Enerji şirketlerinin halka açılmasını teşvik edeceğiz.

Enerji üretim ve dağıtımı yapan şirketlerin halka açılmasını devlet politikası olarak destekleyeceğiz.

Üretim ve dağıtım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetinde bulunmalarını özendireceğiz.

Enerji üretim ve dağıtım yapan şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik edeceğiz, bu şirketlerde üretim ve dağıtım altyapısında verimliliği artırmayı hedefleyen Ar-Ge faaliyetleri ile Ar-Ge istihdamını destekleyeceğiz.

Enerji üretimi ve dağıtımında kullanılan teknolojileri geliştirebilmek için sürdürülebilir mükemmeliyet merkezleri (SMM) içinde Ar-Ge ve kuluçka merkezleri kuracağız.

Enerji teknolojileri üreten işletmelere teşvik uygulamalarında öncelik vereceğiz.

Türkiye'nin, enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında enerjinin transit geçişine imkân sağlayan terminal bir ülke olmasının yanında; katma değeri yüksek enerji teknolojileri üretimi ve alt yapısına sahip olmasını sağlayacağız.

Enerji teknolojilerini üreten işletmelere öncelik vereceğiz. Üretim altyapısına ilişkin büyük ölçekli yatırımlarda gerektiğinde KÖİ modeliyle fabrikalar kuracağız, stratejik ve kritik enerji teknolojilerinde Ar-Ge üretiminde kamunun öncü olmasını sağlayacağız. Özel sektörün bu alanda önünü açacağız.

Enerji piyasalarında devletin düzenleyici ve denetleyici rolünü etkinleştireceğiz.

Düzenleyici çerçeveyi gözden geçireceğiz, AB müktesebatına uyum sağlayacağız. Devletin düzenleyici ve denetleyici rolünü etkinleştireceğiz.Başta enerji dağıtım şirketleri olmak üzere, sektör oyuncularının denetiminde kamu menfaatini gözetececeğiz.

Enerji sektörüne ilişkin devletin kurumsal yapılanmasını yeniden tasarlayacağız. Bürokratik süreçleri sadeleştireceğiz.

Enerji kurumlarını çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlayacağız, bürokratik süreçleri basitleştireceğiz, çoklu izin/onay süreçlerini ortadan kaldıracağız. Elektrik, doğalgaz ve petrol iletim hatlarına ilişkin ülkenin stratejik ve kritik alt yapı projelerini efektif bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Enerji Teknolojileri Araştırma Üniversitesi kuracağız.

Sadece enerji alanında araştırmalar, teknoloji geliştirme, inovasyon faaliyetleri yürütmek, Türkiye'nin enerji teknolojilerine ilişkin araştırma altyapısını güçlendirmek amacıyla Türk ve uluslararası öğrencilere yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma imkanlarını sunan, "Enerji Teknolojileri Araştırma Üniversitesi" kuracağız. Yeni üniversite ile dünyada muadili araştırma üniversiteleri ile yakın işbirliği halinde çalışacağız, akademik personel ve öğrenci değişim programları uygulayacağız.

Elektrik kayıp-kaçak oranlarını düşürerek, tüketiciye ucuz ve kaliteli elektrik temin edeceğiz.

Elektrik enerjisinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve kesintisiz olarak kullanıcıya ulaştırılması hedefimizdir. Ülkemizde üretilen elektriğin %15'i iletim-dağıtım kayıpları ile kaçak kullanım kaynaklı olarak heba olmaktadır. Verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için iletim ve dağıtım hatlarını yenileyeceğiz. Kaçak elektrik kullanımına karşı daha etkin bir mücadele yöntemi benimseneceğiz. Kayıp-kaçak oranını OECD ülkelerindeki %6 seviyelerine indireceğiz.

Trafo merkezi kapasite sorunlarını çözeceğiz.

Elektrik üretimi yapmak isteyen girişimcilerimizin önündeki en büyük engellerden olan trafo merkezi kapasiteleri sorununu, bölgesel dağıtım şirketleri ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonu arttırarak ve gerekli kapasitelerin tesisini sağlayarak çözeceğiz.

Biyoyakıta dayalı enerji üretim merkezleri kuracağız.

Biyoyakıt enerji üretim merkezleri kurarak, özellikle kentsel ve kırsal atıkların elektrik üretiminde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız.Bu amaçla faaliyet gösterecek, özel sektör, belediyeler ve ilgili kurumları destekleyeceğiz.

Yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemi ile ısınma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasına yönelik pilot bir proje uygulayacağız.

Yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemi ile ısınma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasına yönelik pilot bir proje uygulayacağız. Projenin başarılı olması halinde uygun yerleşim yerlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik eylem planı hazırlayacağız. Özellikle yeni kurulan yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemleri tesis ederek vatandaşın ucuz ve kesintisiz ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacağız, böylelikle enerji kaynaklarının daha verimli ve düşük maliyetli olarak kullanımını sağlayacağız.

Doğalgazda arz güvenliğini temin etmek üzere kaynak çeşitlendirmesine gideceğiz, doğalgaz politikalarını revize edeceğiz. LNG terminalleri kuracağız.

Doğalgazda arz güvenliğini temin etmek üzere kaynak çeşitlendirmesine gideceğiz, doğalgaz politikalarını günün ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edeceğiz.

Doğalgaz alanında serbest piyasa şartlarını geliştireceğiz, depolama kapasitesini artıracağız, iletim ağını geliştireceğiz, yeni boru hattı projelerini hayata geçireceğiz.

Mevcut gaz anlaşmalarını, ülkenin çıkarları ve enerji stratejisi ile uyumlu şekilde gözden geçireceğiz, kaynakların çeşitlendirilmesi ile ucuz gaz temini sağlanması hedefleyecek şekilde bu anlaşmaları revize etmek üzere gerekli girişimleri yapacağız. Doğalgaz depolama tesislerinin artırılmasını sağlayacağız. Doğalgaz arzında tek bir ülkeye olan yüksek bağımlılık oranının düşürülmesi gerekmektedir. Arz güvenliği için anlaşmaların ve kaynakların çeşitlendirilmesi ile ucuz gaz teminini hedefleyeceğiz.

LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) dönüşüm tesislerinin kapasitesinin arttırılması arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda toplam doğalgaz tedariğinde LNG nin payının arttırılmasına öncelik vereceğiz. LNG ithal terminalleri kuracağız.

Elektrik ve Doğalgazda serbest piyasa mekanizmasını güçlendireceğiz, kamunun müdahalesini sınırlandıracağız.

Rekabetin tam veya yeterince oluşmadığı enerji piyasası faaliyetleri ile arz güvenliği temini için alınacak önlemler hariç, kamunun elektrik ve doğalgaz fiyatı oluşumuna doğrudan veya dolaylı müdahalesini sınırlandıracağız. Doğalgazda fiyatların EPİAŞ gözetiminde rekabetçi piyasada oluşumunu sağlayacağız.

Doğalgazdan elektrik üretimini kademeli olarak azaltacağız. Alternatif kaynaklara geçiş için bir yol haritamızı uygulayacağız.

Doğalgazın başta elektrik üretimi olmak üzere, sanayide kullanımını sınırlandıracağız, alternatif enerji kaynaklarına geçiş için yol haritamızı uygulayacağız. Doğalgazdan elektrik üretimini düzenleyen ikincil mevzuatı, arz temin güvenliği çerçevesinde yenileyeceğiz.

TPAO'nun arama ve üretim faaliyetlerini artıracağız.

TPAO'nun arama–üretim faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında yakın coğrafyalardan başlayarak gerek bütçe, gerekse lokasyon bazında artıracağız ve efektif hale getireceğiz. Uluslararası sektör oyuncuları ile işbirliği halinde Doğu Akdeniz Havzası ile ankonvansiyonel (Trakya, Batman, Şırnak vd. bölgeler) arama faaliyetlerine öncelik vereceğiz.

Boru hatları ile taşımacılığı geliştireceğiz.

Boru hatları ile taşımacılık faailyetlerini milli menfaatlerimiz gözetilerek yeniden düzenleyeceğiz. Taşımacılık maliyetinin düşürüleceği sıvı ve gaz maddelerin nakliyesi ile yanıcı, parlayıcı, çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin boru hatları ile taşınmasını özendireceğiz, gerekli yasal tedbirleri alacağız.

Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz.

Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Kara sınırlarında ve deniz yollarında denetimleri sıklaştıracağız.

Hidrokarbon kaynaklarımızın tespit çalışmalarına devam edeceğiz.

Hidrokarbon kaynaklarımızın tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Karadenizde, deniz alanlarında arama faaliyetleri yürüteceğiz.

Akaryakıt üzerindeki vergileri düşüreceğiz.

Benzin ve Mazottaki yüksek vergileri indireceğiz.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

Enerji Verimliliği Optimizasyon Modelini Uygulamaya geçireceğiz.

Türkiye'nin yerli veya ithal doğal enerji kaynaklarından ve atıklarından sürdürebilir biçimde yüksek ekonomik değer elde edebilmeyi sağlayacak yapay zeka temelli Türkiye Enerji Optimizasyon Modelini uygulamaya koyacağız.

Uygulayacağımız çembersel ekonomik model içerikli yapay zeka programlaması sayesinde, Türkiye'nin enerji alanındaki alt/üst yapı planlamalarını, doğal kaynakların sahip olduğu iş üretme potansiyellerini en yüksek oranda ve sürekli olarak ekonomik çıktıya dönüştüreceğiz.

Böylelikle, yeni enerji/ hammadde üretim santrallerinin hangi tasarımlarla ve ne kadar kapasitelerle, nerelere kurulması gerektiği, doğal kaynak ve atıkların bu santrallerde nasıl değerlendirileceğine ilişkin politikaları dinamik ve bilgiye dayalı olarak belirleyeceğiz.

ÇOCUKLARIMIZIN KARANLIKTA OKULA GİTMEMESİ İÇİN SAAT AYARLAMASI YAPACAĞIZ.

Enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Şehirlerimiz için enerji verimliliği hedefleri belirleyeceğiz.

Kademeli bir şekilde verimli aydınlatma sistemlerine geçeceğiz. Şehirlerin enerji verimliliği profilleri çıkaracağız, şehirlerimiz için enerji verimliliği hedefleri belirleyeceğiz. Belli bir süre sonunda enerji verimliliği bakımından başarılı olan belediyelere ilave kaynaklar tahsis edeceğiz. Bu sistemi periyodik olarak tekrarlayacağız.

Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programını hayata geçireceğiz.

Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programı hayata geçirilerek, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını ilk 5 yıl içinde %18'e çıkaracağız. Yeni yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Güneş ve rüzgâr santrallerinin baz yük santral gibi davranmaları için pil depolama teknolojilerine yatırım yapacak teşvik mekanizmaları geliştireceğiz.

Deniz tipi rüzgâr santralleri için altyapı çalışmaları yapacağız, sahalar belirleyeceğiz. Tüm yasal süreçler çözülmüş halde imtiyaz hakkı devri ihalesine çıkacağız.

Konut ve işyerlerinde yenilenebilir enerji üretimini destekleyeceğiz.

Konut ve işyerlerinin bünyelerinde kendi tüketimlerine yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmeleri halinde, vergi istisnaları uygulayacağız.

Fabrikalara enerji verimliliği kriterlerine uyma zorunluluğu getireceğiz.

Enerji verimliliği konusunda değişimi hızlandıracağız. Fabrikalara enerji verimliliği kriterlerine uyma zorunluluğu getireceğiz.

 

MADENCİLİK

 

Maden Kanunu'nu revize edeceğiz, Stratejik Maden Kaynakları için özel düzenlemeler getireceğiz.

Maden Kanunu'nu revize ederek, özellikle yerli madencilik yatırımlarının önü açacağız. Stratejik maden rezervlerimiz tespit edeceğiz, bu madenler için özel düzenlemeler yapacağız.

Mermerde katma değerli ihracatı artıracağız. Metalik madenciliğe önem vereceğiz

Türk mermerlerinin üretimdeki standart eksikliğini giderecek, sektördeki firmalar arasında işbirliği platformu kuracak, üretimde Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek dünya piyasalarına katma değerli ihracatı teşvik edeceğiz.

Yeni teknolojilerle metalik madenciliğe (nikel, platin, altın, bakır vb.) önem vereceğiz, nadir toprak elementleri üzerine yoğunlaşarak ekonomiye kazandıracağız.

Türkiye Karbon Borsası kuracağız.

Küresel karbon piyasalarına hazırlık ve düşük karbon ekonomisine geçiş amacıyla Türkiye Karbon Borsa'sı kuracağız. Sözkonusu emisyon ticareti sistemine enerji yoğun sektörler, hava yolu şirketleri, belediyeler ve yenilenebilir enerji santrallerini kota edeceğiz. Bu merkezde; ilgili kamu kurumları ile iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlayacağız. Özel sektöre düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken teknolojilerin uygulanması ve yaygınlaştırılması için imkân sağlayacağız. Finansal destek mekanizmalarının kapsamını genişleterek devreye sokacağız.

Elektrik faturalarını tüketici lehine düşüreceğiz, TRT payını kaldıracağız.

Elektrik faturalarının düşürülmesi amacıyla ek ödemeleri yeniden düzenleyeceğiz ve TRT payını kaldıracağız. Dağıtım şirketlerinin kaybını engellemek amacıyla enerji optimizasyon modelini devreye alacağız. Altyapıda verimlilik odaklı yenilenme sağlayacağız.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
VİDEO GALERİ
 • SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
  İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
   İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 • Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
  Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 • İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
  İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 • Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
  Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
 1. SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 2. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 3. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 4. Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 5. İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 6. Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
VİDEO GALERİ
YUKARI gebze evden eve nakliyat