Bugun...

facebook-paylasEnerji Kimlik Belgesi Olmayan Binalarda Dikkat
Tarih: 21-01-2017 13:44:00 Güncelleme: 21-01-2017 13:44:00


     

 

         Enerji kimlik belgesi, binaların enerji performansını ve sera gazı emisyon ölçümü gösteren bir belgedir. 18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.


Enerji kimlik belgesi almak için Binalarda enerji performans yönetmenliğin 2. Maddesini sizlerle paylaşıyorum. 

 

(1) Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda; 

a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, 

c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına, 

ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine,

d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

(2) Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Enerji kimlik belgesi Çevre ve şehircilik bakanlığı kontrol etmektedir.

 

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi

 

- Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanan hesaplama yöntemi kullanılır.

- Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

- Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur. 

- Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir. 

- Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 

- Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

 - Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Merak Edilen Sorular

 

          Sizlerin sorumluluğunda olan apartmanın enerji verimliliği mevzuatı kapsamında hak ettiği değerde enerji sınıfını belgelendirmek için buradayız. Dilerseniz kısaca Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgi verelim. 

 

+      Binalarda EKB nedir? EKB ne işe yarar?

Enerji kimlik belgesi, artık her binanın giriş tablosunda asılı olan bir enerji kartıdır. Binanın havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi maddeleri esas alır. Binaya ait mantolama, ısı yalıtım ve binanın enerji tüketimin izdüşümünü gösterir.  EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.

+    Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanıza en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

+     Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

Vergi indirimleri, alım satımlarda dairenin değer kazanımı ve yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir. EKB belgesi olan dairelere rağbet artacak. İndirimli ve tasarruflu ev almak için öncelikle binanın EKB belgesine bakılacak.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Çıkartmamanın Cezası?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yönetmenliğinde göre EKB belgesi bulunmayan dairelerde  maddi cezai işlem Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ve alt kurumlar aracılığıyla uygulanmaktadır. Ve Daire ile ilgili herhangi bir işlem yapılamaz, kiraya verilemez ve satış işlemi gerçekleştiremez. 

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Gerekli evraklar?

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli dokümanlardan en başında mimari proje gelmektedir. Bununla birlikte binanın, mekanik projesi, elektrik aydınlatma, ısı yalıtım projesi ve yapı/kullanım ruhsatı gereklidir. Binaya ait projeler bulunamazsa yetkili EKB Uzmanları tarafından binada yapılan röleve incelemeden sonra belgeyi düzenleyebilir.

+     Enerji Etüt Hizmeti nedir?

Enerji etütü, işletmenin enerji tasarrufunu ve güvenliği sağlamaktadır. Sanayide ve işletmelerde 20000m2 yada 500TEP sınırını geçen her işletme enerji etütü yapmak zorundadır. 

+     Binaya ait termal kamera ölçümleri yapılmalı mıdır?

Binalara ait ısı kaybını ölçmek için mutlaka termal kamera görüntülemesi yapılmalı ve bunun doğrultusunda binada iyileştirme yapılmalıdır. Aynı zamanda termal kamera ölçümleri ekb belgesi için de sağlıklı sonuç vermektedir.   Termal kamera ile verilen hizmetler: 

Isı kaçaklarının ve aşırı ısınmaların Termal kamera  Hizmet Alanları; 

- Bina dış cephesi ısı kaçaklarının tespiti  

- Tesisatlardaki ısı kaçaklarının tespiti (Sıcak Su Hattı, Buhar Hattı vb.)

- Ekipmanlarının aşırı ısınmasının tespiti 

- Elektrik panoları ve Trafolardaki aşırı ısınmasının tespiti  

- Enerji Kablolarındaki aşırı ısınmanın tespiti Termal kamera ile yapılabilmektedir. Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

Enerji Kimlik belgesi hakkında ücretsiz danışmanlık almak için bizimle iletişime geçin.

EKB Fiyatları, enerji kimlik belgesi nasıl alınır? 

Mevcut ve Yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi(EKB) için bizden indirimi Fiyat teklifi alın.

Tel: 0850 304 1216  –  WhatsApp - Cep: 0553 094 0294  –  E-posta: info@ekbproje.com

Bize ulaşın, EKB Uzmanlarımız kısa sürede geri dönüş sağlansın. 

 

BU Makale http://www.ekbproje.com/ web sitesinden alınmıştır.

 

 

 

          Enerji kimlik belgesi, binaların enerji performansını ve sera gazı emisyon ölçümü gösteren bir belgedir. 18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.


Enerji kimlik belgesi almak için Binalarda enerji performans yönetmenliğin 2. Maddesini sizlerle paylaşıyorum. 

 

(1) Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda; 

a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, 

c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına, 

ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine,

d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

(2) Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Enerji kimlik belgesi Çevre ve şehircilik bakanlığı kontrol etmektedir.

 

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi

 

- Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanan hesaplama yöntemi kullanılır.

- Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

- Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur. 

- Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir. 

- Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 

- Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

 - Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

 

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Merak Edilen Sorular

 

          Sizlerin sorumluluğunda olan apartmanın enerji verimliliği mevzuatı kapsamında hak ettiği değerde enerji sınıfını belgelendirmek için buradayız. Dilerseniz kısaca Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgi verelim. 

 

+      Binalarda EKB nedir? EKB ne işe yarar?

Enerji kimlik belgesi, artık her binanın giriş tablosunda asılı olan bir enerji kartıdır. Binanın havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi maddeleri esas alır. Binaya ait mantolama, ısı yalıtım ve binanın enerji tüketimin izdüşümünü gösterir.  EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.

+    Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanıza en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

+     Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

Vergi indirimleri, alım satımlarda dairenin değer kazanımı ve yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir. EKB belgesi olan dairelere rağbet artacak. İndirimli ve tasarruflu ev almak için öncelikle binanın EKB belgesine bakılacak.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Çıkartmamanın Cezası?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yönetmenliğinde göre EKB belgesi bulunmayan dairelerde  maddi cezai işlem Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ve alt kurumlar aracılığıyla uygulanmaktadır. Ve Daire ile ilgili herhangi bir işlem yapılamaz, kiraya verilemez ve satış işlemi gerçekleştiremez. 

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Gerekli evraklar?

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli dokümanlardan en başında mimari proje gelmektedir. Bununla birlikte binanın, mekanik projesi, elektrik aydınlatma, ısı yalıtım projesi ve yapı/kullanım ruhsatı gereklidir. Binaya ait projeler bulunamazsa yetkili EKB Uzmanları tarafından binada yapılan röleve incelemeden sonra belgeyi düzenleyebilir.

+     Enerji Etüt Hizmeti nedir?

Enerji etütü, işletmenin enerji tasarrufunu ve güvenliği sağlamaktadır. Sanayide ve işletmelerde 20000m2 yada 500TEP sınırını geçen her işletme enerji etütü yapmak zorundadır. 

+     Binaya ait termal kamera ölçümleri yapılmalı mıdır?

Binalara ait ısı kaybını ölçmek için mutlaka termal kamera görüntülemesi yapılmalı ve bunun doğrultusunda binada iyileştirme yapılmalıdır. Aynı zamanda termal kamera ölçümleri ekb belgesi için de sağlıklı sonuç vermektedir.   Termal kamera ile verilen hizmetler: 

Isı kaçaklarının ve aşırı ısınmaların Termal kamera  Hizmet Alanları; 

- Bina dış cephesi ısı kaçaklarının tespiti  

- Tesisatlardaki ısı kaçaklarının tespiti (Sıcak Su Hattı, Buhar Hattı vb.)

- Ekipmanlarının aşırı ısınmasının tespiti 

- Elektrik panoları ve Trafolardaki aşırı ısınmasının tespiti  

- Enerji Kablolarındaki aşırı ısınmanın tespiti Termal kamera ile yapılabilmektedir. Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

Enerji Kimlik belgesi hakkında ücretsiz danışmanlık almak için bizimle iletişime geçin.

EKB Fiyatları, enerji kimlik belgesi nasıl alınır? 

Mevcut ve Yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi(EKB) için bizden indirimi Fiyat teklifi alın.

Tel: 0850 304 1216  –  WhatsApp - Cep: 0553 094 0294  –  E-posta: info@ekbproje.com

Bize ulaşın, EKB Uzmanlarımız kısa sürede geri dönüş sağlansın. 

 

BU Makale http://www.ekbproje.com/ web sitesinden alınmıştır.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
VİDEO GALERİ
 • SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
  İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
   İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 • Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
  Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 • İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
  İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 • Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
  Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
 1. SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 2. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 3. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 4. Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 5. İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 6. Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
VİDEO GALERİ
YUKARI gebze evden eve nakliyat bodrumdialysis.com gebze evden eve nakliyat film izle